Організаційне забезпечення діяльності Громадської експертної ради при Комітеті ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією

Реалізується при підтримці МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ «ВІДРОДЖЕННЯ»

Організаційне забезпечення діяльності Громадської експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Успішна діяльність Громадської Ради дозволить, вперше в Україні, встановити дієвий громадський антикорупційний контроль над законодавчою та виконавчою гілками влади, що дозволить знизити рівень корупції в країні.

Organizational support of the Public Expert Council under the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on combating organized crime and corruption. Successful Public Council for the first time in Ukraine will establish an effective anti-corruption public control over the legislative and executive branches of government, which will reduce the level of corruption in the country.

Останні звіти міжнародних організацій свідчать про тенденції зростання рівня корупції в країні. На думку міжнародних експертів, покращити ситуацію може ефективніша робота парламенту. Зокрема при розробці та прийняті відповідних законів, здійснення парламентського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, проведенні антикорупційної експертизи законопроектів тощо. Ключову роль в цьому процесі має займати ефективна та фахова робота Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією (далі Комітет), яку він мав би побудувати у співпраці з громадськістю. З цією метою 29 квітня при Комітеті була створена Громадська експертна рада (далі Рада), до складу якої ввійшли представники громадських організацій, аналітичних центрів, журналістів, які працюють у сфері боротьби з корупцією. Організації члени Ради ставлять на меті допомогти Комітету, який має досить обмежені ресурси (кадрові та фінансові), створити дієву систему антикорупційного контролю у різних сферах, використовуючи у своїй повсякденній діяльності антикорупційні інструменти, якими володіє Комітет. Зважаючи на те, що останні зміни до антикорупційного законодавства значно розширили повноваження Комітету, підтримка діяльності Ради дозволить громадськості вперше на такому рівні ефективно впливати на зміст антикорупційної політики в Україні.

Головним завданням проекту єзабезпечення підтримки діяльності Ради з метою створення дієвого громадського антикорупційного контролю в країні. ПідтримкаРади буде здійснюватись для забезпечення її роботи у чотирьох напрямках:

·                    законотворчому – розробка, узагальнення та супроводження в парламенті антикорупційних законопроектів, які будуть ініційовані громадськістю;

·                    експертно-аналітичній – здійснення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, внесених до парламенту;

·                    контрольній – організація антикорупційного моніторингу діяльності вибраних рішенням членів Ради центральних та місцевих органів влади, комунальних підприємств тощо у сфері розпорядження ними публічними коштами;

·                    навчально-методичній – створення і поширення для державних службовців, громадських активістів та журналістів методичних матеріалів на антикорупційну тематику. Видання одного з двох навчальних матеріалів «Коментар: «Розяснення до Закону України «“Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації державної антикорупційної політики» або «Обмеження в діяльності держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування суддів, прокурорів через вимоги антикорупційного  законодавства”; проведення тренінгів та інших публічних заходів (круглі столи, прес-конференції – тематика уточнюється). Результати та антикорупційні успіхи діяльності ради будуть щомісячно узагальнюватися та оформлятися у тематичні аналітичні статті, які в подальшому будуть поширюватися у центральних (Українська правда, Український тиждень інш.) та регіональних ЗМІ. Також інформація поширюватиметься в мережі Інтернет.

Від реалізації проекту очікуються наступні короткострокові результати:

·                    підготовка громадськістю та подальша реєстрація антикорупційних законопроектів; неприйняття парламетом законопроектів корупційного або лобістського характеру, які негативно оцінять члени Ради; порушення кримінальних впроваджень проти чиновників за фактами виявлених під час діяльності моніторингового центру; напрацювання та видання антикорупційних методологічних матеріалів, підготовка навчально-методичного посібника (1000 примірників).

Очікувані довгострокові результати:

·                    Успішна діяльність Ради дозволить вперше в Україні встановити дієвий громадський антикорупційний контроль над законодавчою та виконавчою гілками влади, що дозволить знизити рівень корупції в країні це і буде головним довгостроковим результатом проекту.

Проект буде реалізується самостійно у співпраці з Громадською експертною радою при Комітеті з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Проект спрямований на вирішення наступних проблем:

·                    Розповсюдженість корупції в країні, в тому числі через прийняття законопроектів корупційного або лобістського характеру

·                    Низька якість антикорупційних законопроектів Верховної Ради України

·                    Не достатня ефективність інструментів, якими оперують громадські активісти у боротьбі з корупцією.

Завдяки реалізації проекту вперше в Україні буде створена системна співпраця між представниками влади иа громадськості, що дозволить останнім ефективно впливати на зміст антикорупційної політики в Україні.

Мета проекту– зменшення рівня корупції в Україні шляхом встановлення дієвого антикорупційного громадського контролю над законодавчою та виконавчою владами на базі Громадської експертної ради при Комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.